Chirurgické sympozium​ 2024

Pravidla pro zpracování osobních údajůNemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), se sídlem Purkyňova 11, 695 26 Hodonín, IČO: 00226637, za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností tímto informuje své pacienty a další osoby o zpracování osobních údajů.

V tomto dokumentu naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 1. Kdo jsme ve vztahu k osobním údajům?

Ve vztahu k námi zpracovávaným osobním údajům je naše nemocnice primárně v pozici správce. V případě, že by naše nemocnice byla kdykoliv v pozici zpracovatele, uzavírá se správcem vždy smlouvu o zpracování osobních údajů.

Roli pověřence pro ochranu osobních údajů v naší nemocnici vykonává Ing. Petra Kozáková, tel: 518 306 354, e-mail: poverenec@nemho.cz.

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Pacienti nemocnice

Zpracování osobních údajů pacientů je zákonným požadavkem, tzn. pacient má povinnost osobní údaje poskytnout a nemocnice jako jejich správce má právo osobní údaje požadovat. Neposkytnutí osobních údajů může vést k tomu, že nemocnice nebude moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození zdraví pacientů (subjektu údajů), popř. k přímému ohrožení jeho života. Pochopitelně z pozice nemocnice zpracováváme jak běžné osobní údaje, tak osobní údaje zvláštní kategorie týkající se zdravotního stavu subjektů údajů.

Rozsah osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je dán zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně § 53 odst. 2 zákona). Jedná se tedy o:

 • identifikační údaje pacienta, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, rodné číslo, je-li přiděleno, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta, adresu místa trvalého pobytu na území České republiky, jde-li o cizince místo hlášeného pobytu na území České republiky a v případě osoby bez trvalého pobytu na území České republiky adresu bydliště mimo území České republiky,

 • pohlaví pacienta,

 • identifikační údaje poskytovatele, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení poskytovatele a adresu místa poskytování zdravotních služeb v případě fyzické osoby, obchodní firmu nebo název poskytovatele, adresu sídla nebo adresu místa podnikání v případě právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, název oddělení nebo obdobné části, je-li zdravotnické zařízení takto členěno,

 • informace o zdravotním stavu pacienta, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb,

 • údaje zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy,

 • údaje vztahující se k úmrtí pacienta,

 • další údaje podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů upravujících zdravotní služby nebo poskytování zdravotní péče.

Vaše osobní údaje nemocnice zpracovává na základě plnění zákonné povinnosti, zejména v souladu s následujícími právními předpisy:

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů apod.

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Dodavatelé

V rámci zajištění chodu nemocnice zpracováváme také osobní údaje týkající se našich dodavatelů (také poddodavatelů, uchazečů o veřejné zakázky, jejich zástupci či statutární orgány), a to v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci nákupu a služeb. Jedná se o údaje nutné pro výběr vhodného dodavatele a následné plnění smlouvy s takovým dodavatelem. Konkrétně tedy: jméno/název, obchodní firma, adresa, rok narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, tel./fax, webová adresa, e-mail, ID datové schránky, údaje a potvrzení o dosaženém vzdělání a odbornosti.

Právním základem pro toto zpracování je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a plnění smlouvy s dodavateli.

 1. Komu Vaše údaje nemocnice předává?

Pacienti nemocnice

V souladu s právními předpisy mohou být Vaše osobní údaje předány:

 • zaměstnancům nemocnice, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání a jiným odborným pracovníkům v přímé souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb;

 • pacientům, zákonným zástupcům nebo opatrovníkům pacienta, osobám určeným pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstounům nebo jiné pečující osobě;

 • státním orgánům, zejména orgánům činným v trestním řízení, Policii ČR, státnímu zastupitelství, soudům, apod.;

 • jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb k zajištění dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi;

 • osobám oprávněným nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů – tzn. např. pověření lékaři posudkové služby, pověřený správní orgán, Státní ústav pro kontrolu léčiv, smluvní zdravotní pojišťovny, Česká lékařská komora, apod.;

V případě předávání osobních údajů pacienta vždy postupujeme v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Do žádné třetí země ani mezinárodní organizace nemocnice údaje nepředává.

Dodavatelé

V rámci zadávání a realizace veřejných zakázek mohou být osobní údaje předány účastníkům zadávacího řízení, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či orgánům činným v trestním řízení.

Pro zadávání veřejných zakázek využívá nemocnice také zpracovatele, který se může s osobními údaji v rámci své činnosti seznámit. S každým zpracovatelem je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení. Pro bližší informace o našich zpracovatelích se obraťte na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Jak dlouho nemocnice údaje uchovává?

Lhůty pro uchovávání osobních údajů pacientů jsou dány Vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů (konkrétně dle přílohy č. 3 této vyhlášky).

Osobní údaje v rámci veřejných zakázek uchováváme po dobu minimálně 10 let po skončení zadávacího řízení.

 1. Zabezpečení osobních údajů

Naše nemocnice si plně uvědomuje citlivost údajů, s nimiž nakládá, a proto je pro nás bezpečnost osobních údajů na prvním místě. Základem je, že všichni naši zaměstnanci nebo smluvní zpracovatelé, jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni na problematiku bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů. Striktně řídíme přístupová oprávnění – na úrovni fyzického i logického přístupu. Průběžně provádíme analýzu rizik bezpečnosti informací a ochrany osobních údajů, na základě této analýzy navrhujeme a přijímáme potřebná opatření.

 1. Jaká má subjekt údajů práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:

 • pokud realizujeme některé ze zpracování na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to na níže uvedených kontaktech;

 • na přístup k Vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme;

 • na opravu nepřesných údajů;

 • na výmaz osobních údajů, tam kde je to oprávněné a možné (omezení zákonnými povinnostmi k uchovávání dokumentů a ochranou právních zájmů nemocnice);

 • na omezení zpracování osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením v souladu s článkem 18;

 • v případě, že se zpracování Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli na základě zákonných důvodů, nebo v souvislosti s poskytováním služeb na základě smlouvy či na základě Vašeho souhlasu provádí automatizovaně, máte právo od nás tyto údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to zejména v případech, kdy jste nemohli ovlivnit jejich zpracování (např. v případě našeho oprávněného zájmu);

 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká;

 • pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 1. Jak nás kontaktovat v záležitostech osobních údajů?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti týkající se problematiky ochrany osobních údajů směřujte na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Petra Kozáková, tel: 518 306 354, e-mail: poverenec@nemho.cz

Aktivní účast UZAVŘENA

Pasivní účast

 1500,- Kč


Platební údaje:
číslo účtu: 86-2441440297
kód banky: 0100
variabilní symbol: 42024

Pozor: Do poznámky pro příjemce uveďte prosím své jméno, příjmení a název zaměstnavatele
QR PLATBA

This will close in 0 seconds